Преглед на изпълнението на политиките за околната среда

1okolna sreda 060217Комисията прие прегледа на изпълнението на политиките за околната среда - нов инструмент за подобряване на прилагането на европейските политики и съвместно договорените правила за

околната среда. Това е началото на нов процес. Комисията ще разглежда с държавите членки причините за пропуските в изпълнението и ще търси решения, преди проблемите да се задълбочат и да се стигне до нарушения.

Пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда може да доведе до икономии в размер на 50 млрд. евро годишно за икономиката на Съюза в резултат от по-малко разходи за здравеопазване и по-малко преки разходи за околната среда. Според проучване „Евробарометър“ 75 % от гражданите смятат, че европейското законодателство е необходимо за опазване на околната среда в тяхната страна, а 80 % са съгласни, че европейските институции трябва да могат да проверяват дали законите се прилагат правилно.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: Разпокъсаното и неравномерно прилагане на правилата в областта на околната среда не помага на никого. Подобряването на начина, по който се прилага законодателството в тази област, е от полза за гражданите, публичните администрации и икономиката. И точно за тази цел е необходим прегледът на изпълнението на политиките за околната среда. Европейската комисия се ангажира да помага на страните от Съюза да гарантират високо качество на въздуха, водите и управлението на отпадъците за своите граждани. Прегледът осигурява информацията, инструментите и графика, необходими за тази цел.

Днешният пакет включва:28 доклада за държавите членки, в които са посочени националните предимства, възможности и недостатъци; съобщение, съдържащо обобщение на политическите заключения от докладите за отделните страни и преглед на общите тенденции в области като качество на въздуха, управление на отпадъците и кръгова икономика, качество на водата и опазване на природата и биологичното разнообразие; препоръки за подобрения за всяка една от страните от ЕС.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите, информационния документ за България и в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Доълнителна информация: приложения

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Top