Европейската комисия представи специфичните си препоръки за икономическата политика на страните членки, включително и на България, в рамките на Европейския семестър 2017 г.

EUДържавите членки трябва да използват възможността, която

предлага икономическото възстановяване, за да продължат структурните реформи, да дадат тласък на инвестициите и да укрепят своите публични финанси. Приоритетите варират в рамките на ЕС, но полагането на допълнителни усилия във всички области е от съществено значение за постигането на по-приобщаващ, стабилен и устойчив растеж.

Европейската комисия предлага днес своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017 г., в които излага насоките си за икономическата политика на всяка отделна държава членка за следващите 12—18 месеца. Икономиката на ЕС и на еврозоната е устойчива, но предизвикателствата продължават. Сред проблемите са бавният ръст на производителността, последиците от кризата (включително продължаващите неравенства) и несигурността, дължаща се главно на външни фактори. Поради това Комисията призовава държавите членки да използват тази възможност, за да заздравят основите на своите икономики чрез осъществяване на общите икономически и социални приоритети, определени на европейско равнище: насърчаване на инвестициите, извършване на структурни реформи и осигуряване на отговорни фискални политики.

Валдис Домбровскис, Заместник-председател на Европейската комисия отговарящ за еврото и социалния диалог, коментира:

"Очакванията са България да спази Пакта за стабилност и растеж както през 2017 г., така и през 2018 г., което изпраща положителен сигнал към инвеститорите.  За да се постигне устойчив икономически растеж и да се подобри жизненият стандарт на българските граждани, препоръчваме България да ускори своята програма за структурни реформи. 

Ние отчитаме постигнатия напредък в укрепването на банковата система, но сме на мнение, че е необходима още работа, за да се преодолеят оставащите слабости във финансовия сектор, като например високото равнище на необслужваните кредити. 

Препоръчваме също така да се осигурят по-добро съдействие на търсещите работа и по-добър достъп до качествено образование и здравни услуги. 

Подобряването на събираемостта на данъците и на спазването на данъчното законодателство и намаляването на размера на неформалната икономика са мерки, които могат да повишат атрактивността на българската икономика и доверието в нея. 

През следващата седмица ще бъда на посещение в София и очаквам с голям интерес да обсъдим нашите препоръки с министри, депутати и социални партньори."

Препоръките на Европейската комисия за България ще бъдат официално представени в София в петък, 2 юни 2017 г. от г-н Валдис Домбровскис, Заместник-председател на Европейската комисия отговарящ за еврото и социалния диалог, който ще бъде в България на официално посещение.

Събитието, организирано от Представителството на Европейската комисия в България, ще се състои на 2 юни 2017 г. от 09:00 часа, зала "Роял 3", София Хотел Балкан.

Допълнителна информация:

Специфичните препоръки за България ще намерите тук: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-bulgaria.pdf

(за момента само на английски, превод на български ще е наличен по-късно през деня).

Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван през февруари 2017 г., програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата членка.

Повече подробности за препоръките и насоките на Европейската комисия за икономическото развитие на страните-членки ще намерите в приложеното съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_bg.htm

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Top