Бъдещето на прехраната и селското стопанство - ЕК посочва пътя за справедлива и устойчива политика в земеделието

1 generale pivot 20Европейската комисия прие съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство", в което се залагат опростени

правила и гъвкав подход за реални резултати и устойчивото развитие на земеделието в Европа.

Водещата идея е държавите членки да поемат по-голяма отговорност как и къде да инвестират средствата си по линия на Общата селскостопанска политика. Тя трябва да постигне амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. Всяка страна от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план — одобрен от Комисията — в който ще определи как възнамерява да постигне целите. Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания.

Преди лятото на 2018 г. Комисията ще представи предложенията, с които очертаните в съобщението цели ще бъдат законодателно скрепени.

За повече информация отворете прикачените документи.

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Top