Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието

1common marketЕвропейската комисия внася днес две законодателни предложения, които улесняват дружествата и особено МСП да продават продуктите

си в цяла Европа и същевременно засилват контрола от страна на националните органи и митнически служители, целящ да предотврати възможностите небезопасни продукти да се продават на европейските потребители. Днешните инициативи имат за цел да подобрят два аспекта на свободното движение на стоки в ЕС.

Ø  Улеснена продажба на продукти в друга държава членка

Принципът за „взаимно признаване“ гарантира, че продуктите, което не са обект на обща за ЕС законодателна уредба, могат по принцип да се движат свободно в единния пазар, ако са законно пуснати на пазара в една от държавите членки. За да може принципът да се прилага на практика по-бързо, по-просто и по-ясно, Комисията предлага нов Регламент за взаимното признаване на стоките.

Ø  Засилен контрол от страна на националните органи, който да гарантира безопасността на продуктите и съответствието им с правилата

Предложеният Регламент относно съответствието и правоприлагането ще спомогне да се изгради по-справедлив вътрешен пазар на стоки и с оглед на това предвижда засилено сътрудничество между националните органи за надзор на пазара.

Предстои проектите за регламенти да бъдат изпратени на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След това те ще се прилагат пряко.

Контекст

През 2015 г. Комисията представи Стратегията за единния пазар — своеобразна пътна карта за изпълнение на поетия от председателя на Комисията Юнкер политически ангажимент изцяло да се разгърне потенциалът на единния пазар и той да се превърне в трамплин за успешното представяне на европейските предприятия в условията на глобалната икономика. Днешните предложения допълват другите инициативи за изпълнението на Стратегията за единния пазар от 2015 г.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите.

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Top