en

бъде освободена от мита, включително в селскостопанския сектор.

Опростяването на митническите процедури ще бъде от допълнителна полза за европейската промишленост, включително фармацевтичния сектор и секторите на машиностроенето и транспортното оборудване. Със споразумението също така се установяват прогресивни правила за устойчиво развитие. Наред с другото, ЕС и Мексико се ангажираха да изпълняват ефективно задълженията си по Парижкото споразумение относно изменението на климата. Това ще бъде и първото търговско споразумение на ЕС, което предвижда борба с корупцията в частния и публичния сектор.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Търговията може и следва да бъде процес от полза и за двете страни и днешното споразумение е пример точно за това. Мексико и ЕС работиха заедно и постигнаха взаимно изгоден резултат. Постигнахме това като партньори, които желаят да обсъждат, да защитават интересите си, като в същото време са склонни на компромис, за да отговорят на взаимните си очаквания. С това споразумение Мексико се присъединява към Канада, Япония и Сингапур в нарастващия списък на партньорите, които са готови да работят с ЕС в защита на открита, справедлива и основана на правила търговия.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: „За по-малко от две години ЕС и Мексико постигнаха споразумение, съответстващо на икономическите и политическите предизвикателства на 21-ви век. Сега отваряме нова глава в нашето дълго и плодотворно сътрудничество, с помощта на която ще постигнем засилване на търговията и създаване на работни места. Чрез днешното споразумение изпраща и категорично послание към други партньори, че обновяване на съществуващите търговски споразумения е възможно, когато и двамата партньори споделят ясно убеждение в предимствата на откритостта и на свободната и справедлива търговия“.

Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви: „Споразумението за пореден път доказва значението на водещата роля на ЕС в световен мащаб в подкрепа на отворена и основана на правила търговия. Нашият ангажимент е да предоставим ползи на гражданите на Съюза чрез по-тясно сътрудничество с нашите партньори в чужбина. Това споразумение е много положително за сектора на хранително-вкусовата промишленост, тъй като създава нови възможности за износ за нашите висококачествени хранителни продукти и напитки, което на свой ред ще осигури подкрепа за по-голям растеж и заетост, особено в селските райони“.

Постигнатото днес споразумение, когато бъде финализирано и одобрено, ще бъде от полза както за предприятията, така и за потребителите в цяла Европа, и ще допринесе за осъществяването на основаната на ценности програма на ЕС в областта на търговската политика. Тази принципна договореност, постигната днес, извежда търговските отношения на ЕС с Мексико до ново съвременно равнище, като премахва по-голямата част от оставащите пречки пред търговията. 

След влизането в сила на предишното търговско споразумение между ЕС и Мексико през 2000 г., търговията между ЕС и Мексико нараства с около 8 % годишно, което води до цялостно нарастване със 148 % на търговията със стоки в рамките на периода. Въпреки тези положителни резултати все още може много да се направи за подобряване на търговските отношения и към това са насочени усилията в новото споразумение, а именно чрез oсвобождаване от мита на практически цялата търговия със стоки.

Основни елементи на споразумението
1) Най-голяма ще е ползата за износа на селскостопански продукти от ЕС, например птиче месо, сирена, шоколад, макаронени изделия и свинско месо.
По-специално, споразумението:
- ще предостави преференциален достъп на много сирена, като Горгонцола и Рокфор, които в момента са на нива до 20 %, и ще придобие значителен достъп за много други в рамките на годишните квоти;
- ще гарантира износа на значителен обем мляко на прах на един от най-големите пазари, като за начало с 30 000 тона след влизането в сила на споразумението до 50 000 тона след 5 години;

- ще позволи на ЕС да увеличи значително своя износ на свинско месо за Мексико в условията на безмитна търговия за всички продукти от свинско месо; 

- ще премахне митата за продукти като шоколад (понастоящем 30 %) и макаронени изделия (понастоящем 20 %);
- ще гарантира защитата от имитации за 340 характерни европейски храни и напитки в Мексико, т.нар. географски означения, като сиренето Конте от Франция, сиренето Queijo São Jorge от Португалия, саламът Szegedi szalámi от Унгария и конфитюрът от сливи Magiun de prune Topoloveni от Румъния. Това означава, че производителите на традиционни деликатеси от ЕС няма да се налага да се борят срещу имитациите, а когато потребителите купуват тези
продукти, те ще знаят, че купуват оригинален продукт.
- Що се отнася до митническите процедури, новото споразумение ще доведе до нови правила с цел да се опростят и ускорят процедурите по уреждане на административните формалности и физическите проверки от страна на мексиканските митнически служби.

2) Споразумението включва изчерпателна глава относно търговията и устойчивото развитие, която задава най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, като въвежда нов диалог с гражданското общество във всички области на споразумението, засилва действията на ЕС и Мексико по отношение на устойчивото развитие и изменението на климата, и по-специално по отношение на задълженията, поети от двете страни по Парижкото споразумение относно изменението на климата. То също така поддържа и запазва изцяло правото на държавите членки да организират обществените услуги по избран от тях начин.
В него също така е включено изрично позоваване на принципа на предпазните мерки, предвиден в Договорите, който позволява на ЕС да не допуска на своя пазар продукти, преди да разполага с научни доказателства за тяхната безопасност. 
То ще бъде и първото споразумение за търговия на ЕС, в което са включени разпоредби за борба с корупцията, заедно с мерки за предприемане на действия срещу даването на подкупи и изпирането на пари. По-мащабното глобално споразумение, от което споразумението за търговия е част, обхваща и защитата на правата на човека, както и глави относно политическото сътрудничество и сътрудничеството за постигане на развитие.
3) Чрез споразумението се прави и голяма крачка напред, като на дружествата се предоставя взаимен достъп до пазарите на обществени поръчки в ЕС и в Мексико. Дружествата в ЕС и Мексико ще бъдат равнопоставени, независимо от това дали представят оферта в Мексико или в ЕС. Мексико се ангажира да започне преговори с мексиканските щати да позволят на предприятията от ЕС да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки на държавно равнище към момента на подписване на споразумението.
4) Отварянето на пазарите е свързано със създаването на условия на равнопоставеност: 
договорихме висока степен на закрила на правата върху интелектуалната собственост. Така се осигурява закрила на научноизследователската и развойната дейност на ЕС, като се гарантира и справедливо възнаграждение за творците от ЕС, както и защита на гореспоменатите 340 традиционни европейски деликатеса. 
5) С новото споразумение се постига отваряне на търговията с услуги, като финансовите услуги, транспорта, електронната търговия и телекомуникациите. С новата глава относно електронната търговия споразумението също така ще спомогне за развитието на благоприятна среда за икономика, основана на знанието. Така ще се премахнат излишните пречки пред електронната търговия, като например налагането на мита при свалянето на приложения, и ще се установят ясни правила за закрила на потребителите в интернет.
6) Що се отнася до защитата на инвестициите, споразумението предлага по-добри условия за инвестиции и включва нова, прозрачна инвестиционна съдебна система, която ще гарантира прозрачност и правото на правителствата да приемат разпоредби в защита на обществения интерес, и ще гарантира, че Мексико и ЕС работят заедно за създаване на многостранен инвестиционен съд.

Като цяло това споразумение също така ще затвърди водещата роля на Европа в направляването на глобализацията, като определя правила на търговията съобразно IP/18/782 основните ценности на ЕС и защитава интересите и чувствителните сектори на Съюза. По този начин то допринася за справяне с предизвикателствата, посочени в документа за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията, представен от Комисията като част от
процеса по Бялата книга.

Следващи стъпки
Постигнатата днес принципна договореност обхваща най-важните елементи от споразумението. В някои глави все още предстои уточняването на техническите подробности. Въз основа на постигнатата днес принципна договореност преговарящите от двете страни ще продължат да полагат усилия за намиране на решение на оставащите технически проблеми и за изготвяне на пълния правен текст на споразумението до края на годината. Тогава Комисията ще пристъпи към правна проверка и превод на споразумението на всички официални езици на ЕС, след което ще го представи на Европейския парламент и на Съвета за одобрение.

Контекст
Преговорите по новото споразумение с Мексико започнаха през май 2016 г. въз основа на указанията за водене на преговори от Съвета. Те бяха проведени в съответствие с високите стандарти за прозрачност на Комисията. В допълнение към строгия контрол от страна на Европейския парламент и на държавите членки, Комисията гарантира достъп до информация относно напредъка на преговорите, като публикува редовни доклади за отделните кръгове на преговорите, както и предложения в рамките на преговорите.
Търговското споразумение е част от по-мащабно глобално споразумение, с което се определя рамката за отношенията на ЕС с Мексико и което обхваща въпроси от по-широк общ интерес, надхвърлящи търговията, включително политически въпроси, изменението на климата и правата на човека.
През 1997 г. Мексико беше първата държава от Латинска Америка, подписала глобално споразумение с ЕС. То влезе в сила през 2000 г. и ще бъде заменено от новото споразумение след неговото ратифициране.

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Top