Обществена консултация във връзка с проверката за пригодност на Рамковата директива на ЕС за водите, свързаните с нея директиви (Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда) и Директивата за наводненията

Рамковата директива за водите включва задължение до края на 2019 г. да се извърши преглед на нейното функциониране с оглед на целите ѝ. Европейската комисия ще извърши оценка и на двете директиви, които са пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда, т. нар. „дъщерни директиви“ на Рамковата директива за водите.

Въпреки че Директивата за наводненията не съдържа такова задължение, поради нейната връзка с Рамковата директива за водите е уместно тя да бъде разгледана по същото време.

В съответствие с насоките за по-добро регулиране оценката на горните директиви ще се извърши под формата на проверка за пригодност, чиято цел е да се оцени цялостно политиката и да се установи дали настоящата регулаторна рамка е целесъобразна.