en

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори

unnamed310321Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съответствие с Временната рамка за държавна помощ. Съществуващата схема беше одобрена от Комисията на 14 юли 2020 г. под номер SA.57759 и беше удължена за първи път на 18 декември 2020 г. (SA.60082).

България уведоми Комисията за следните изменения на схемата: (i) удължаване на срока на действие на схемата до декември 2021 г.; (ii) увеличението на бюджета от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро) на 150 милиона лева (приблизително 76,7 милиона евро); (iii) други изменения, разширяващи обхвата на допустимите бенефициери, служители и самостоятелно заети лица, за които може да бъде отпусната помощ, както и (iv) технически изменения. Комисията стигна до заключението, че изменената мярка продължава да бъде необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Повече информация за Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, можете да намерите тук.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под № SA.61348 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на данните, бъдат решени.

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Top